รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ต้นแบบงานผู้สูงอายุ

znkes20150714141401

โครงการนี้มีการดำเนินงานในลักษณะการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพื่อกำกับการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สะท้อนการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา และศึกษาผลโดยตรง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดทีมติดตามและประเมินผลในพื้นที่ต้นแบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ