รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

thaihealth_c_acghjtuyz189

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ” ที่มีเป้าหมายที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของสาธารณสุข สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้นแบบได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันอย่างเข้าใจ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนระหว่าง 11 พื้นที่นำร่องของจังหวัดนครราชสีมา