บูรณาการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย

 

 

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

การบูรณาการบริการสุขภาพและสังคม ต้องเริ่มจากการกำหนดหน่วยงานที่เป็นกลางในการกำหนดโยบายและการจัดสรรทรัพยากรการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นท้องถิ่นเป็นหลัก การถ่ายโอนความรับผิดชอบในการดูแลระยะยาวไปยังหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนให้เกิดทางเลือกในการดูแลที่บ้าน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ดูแลแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกระจายบริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้สูงอายุ