ผ่าข้อกฏหมายเสนอโมเดลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ผ่าข้อกฏหมายเสนอท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่หน่วยงานต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เป็นแบบแผนและเป็นระบบ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น