รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน”

man-111302_960_720

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน”  จัดทำขึ้นโดย นายธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยเป็นการศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์องค์กร 2 องค์กรคือ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด และบริษัท เจเอส อุตสาหกรรม จากัด โดยทั้ง 2 องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซี่งได้รับการยอมรับและกาลังได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข