แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ

maracaibo-174109_960_720

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีแนวทางที่จะใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน