กรอบแนวคิดการจ้างงานผู้สูงอายุ

elder

กรอบแนวคิดการจ้างงานผู้สูงอายุจัดทำขึ้นโดย รศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยร่วมที่ทำให้การจ้างงานแรงงานสูงวัยเกิดขึ้นในสถานประกอบการ  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย อาทิการให้ความสำคัญของผู้ประกอบการ ความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชีพ  ประเภทและความยืดหยุ่นและความสามารถทดแทนแรงงานระหว่างแรงงานสูงวัย