โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย

electrician-1080586_960_720

โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัยจัดทำขึ้นโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คุณอรอนงค์ ทวีปรีดา ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงวัยต่อ โดยทำการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน สกัดส่วนที่เป็นรูปธรรมและปัจจัยอื่นๆที่จะใช้ให้เกิดการขยายผลการทำงานในสถานประกอบการต่อไป