สรุปผลการประชุมสถานประกอบการโครงการนำร่อง

sparks-1405851_960_720

โครงการนำร่องเครือข่ายพัฒนารูปแบบการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ ได้ตั้งเป้าหมายสถานประกอบการไว้ 15 แห่ง ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่ของแรงงานสูงวัยกลุ่ม 55 ปี และ 60 ปี เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยการประชุมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของแต่ละสถานประกอบการ อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานต่อไป รวมทั้งสามารถนำแนวทางที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยจะมีทีมติดตามประเมินผล มีการร่วมกันถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดี และสรุปเป็นต้นแบบ(model) ต่อไป