สรุปผลการสัมมนา“แรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต”

old

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับเครือข่ายที่จัดให้มีการสัมมนาแรงงานสูงวัยลมหายใจแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของกำลังแรงงานผู้สูงวัยที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติในอนาคต และเพื่อสร้างการรับรู้และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าว ด้วยแนวทางการจ้างแรงงานสูงวัยต่อเนื่องในสถานประกอบการ ตลอดจนร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน