คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ปรับบ้านอยู่สบาย”

สืบเนื่องจากปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9.4 ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี 2545, 2550, 2554ตามลำดับ

a

สถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีช่วงชีวิตชราภาพนานขึ้น แต่

สมรรถภาพร่างกายกลับตรงกันข้าม คือเสื่อมลงตลอดเวลาอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน

และทำให้ต้องมีคนหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ สภาวะเช่นนี้ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงหรือพิการ บุคคลกลุ่มนี้จำเป็น

ต้องมีการจัดการและการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกๆมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

c

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระตา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ได้ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงได้ หากเราปรับสภาพแวดล้อมให้สามารถป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุได้

d

หนังสือคู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ปรับบ้านอยู่สบาย” เล่มนี้นั้นได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และได้รวบรวมผลงานประกวดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนเอาไว้ ซึ่งผลงานเหล่านี้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แต่ละผลงานมีความเป็นปัจเจก ระยะ สัดส่วน รวมถึงขนาดขององค์ประกอบต่างๆ ในผลงานอาจเหมาะสมเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ หากมีการนำผลงานไปพัฒนาต่อ ควรมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานและบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชนในแต่ละที่

สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มอ่านได้ที่ลิงค์นี้  https://thaitgri.org/?p=37759