เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง หัวข้อ “วัยไหน ๆ ก็ไปโรงเรียน”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดเวทีวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมประชากรรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง”  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting 3 – 4    ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ในการเตรียมตัวด้านสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัย และการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทางการส่งเสริมการทำงานของแรงงานสูงวัยเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ท่านใดที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอข้อมูลในเวทีวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมประชากรรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง”  ในหัวข้อ “วัยไหนๆ ก็ไปโรงเรียน” ของ ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นักวิชาการอิสระ สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบนี้https://thaitgri.org/?p=37832