การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

โครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้”

โดย ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, รศ.ภาวนา  พัฒนศรี และน.ส.ธนิกานต์ ศักดา