อัตราส่วนผู้สูงอายุไทย

อัตราส่วนของผู้สูงอายุไทย พบว่า

ภาคเหนือมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากถึง 21.2% ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

รองลงมาคือภาคตะววันตก และภาคตะวันออก

โดยกรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 13.1%


ที่มา: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)