เตือนข่าวปลอม “ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุ” พม. ยัน ได้เท่าเดิมตามช่วงวัย 600-1,000 บาท

เตือนข่าวปลอม “ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุ” พม. ยัน ได้เท่าเดิมตามช่วงวัย 600-1,000 บาท

เป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับประเด็นการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 100 บาทโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง!

สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในขณะนี้ ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิมตามขั้นบันไดที่แต่ละช่วงอายุจะได้รับ  ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท

และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

และหากจะมีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้ได้กรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร. 02 6424336

นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวมถึงงานศึกษาวิจัย และความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ที่ เว็ปไซต์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) https://thaitgri.org  และ facebook : สูงวัย