เตือนข่าวปลอม ลงทะเบียนเยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน แอปฯ “Gold By DOP” ไม่จริง

เตือนข่าวปลอม ลงทะเบียนเยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน แอปฯ “Gold By DOP”  มส.ผส. ย้ำ ผู้สูงวัยไม่ต้องลงทะเบียน แต่เงินเยียวยา เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือนจะถูกโอนเข้าบัญชีเดียวกับเบี้ยคนชราอัตโนมัติ คาด ส่งครม.เคาะสัปดาห์หน้า  

 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนข่าวเปิดลงทะเบียนเยียวยากลุ่มเปราะบาง ผ่านแอปพลิเคชัน “Gold By DOP” ว่า เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริง โดยในเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ว่า แอปพลิเคชั่นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนการจ่ายเงินตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แต่อย่างใด

โดยแอปพลิเคชัน “Gold By DOP” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งจะมีเนื้อหา ประกอบไปด้วย การส่งเสริมความเข้าใจในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ การติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ

และยังสามารถยื่นขอรับสิทธิ และ สวัสดิการของกรมกิจการผู้สูงอายุใน 2 บริการหลัก คือ  เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามที่เว็บไซต์ http://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

อย่างไรก็ตามสำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับผู้สูงวัยนั้น เว็ปไซต์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่า การเยียวยากลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก   ที่จะได้รับรายละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ขณะนี้การพิจารณาอยู่ในขั้นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ผู้สูงวัยที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของฐานข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ นั้นจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้าบัญชีในเดือนกรกฎาคม