มส.ผส. แจกคู่มือคลายซึมเศร้าเพื่อช่วยดูแลและคัดกรองผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง

 

มส.ผส. แจกคู่มือคลายซึมเศร้า เพื่อฝึกผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการค้นหาและคัดกรองผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง

เคยมีการสำรวจสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จ พบว่าวัยสูงอายุ มีสถิติฆ่าตัวตายสำเร็จมากเป็นอันดับ 2โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า พัฒนามาจากภาวะซึมเศร้า (depression) ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การประเมินลักษณะอาการ การค้นหาและคัดกรอง การดูแลเบื้องต้นหรือการดูแลควบคู่กับแผนการรักษาของแพทย์ การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ได้จัดทำ คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ “สูตรคลายซึมเศร้า”  โดยประมวลความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักพฤฒาวิทยา เภสัชกร ผู้บริบาลชุมชนและญาติของผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ในชุมชนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ รวมถึงตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และนักวิชาการอาวุโสด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

องค์ความรู้ทั้งหมด ถูกรวบรวมจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง ทั้งยังจัดประชุมให้ผู้ดูแลและญาติพิจารณาเนื้อหาในคู่มืออีกไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะซึมเศร้าคืออะไร ภาวะซึมเศร้าต่างจากภาวะเศร้าปรกติอย่างไร แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ วิธีปฏิบัติเมื่อผู้สูงวัยมีภาวะซึมเศร้า อาหารที่ส่งผลต่ออารมณ์ กิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าเนื้อหาในคู่มือดูแลผู้สูงอายุ “สูตรคลายซึมเศร้า” นี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สูงวัยและผู้ดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เรารักตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ลิงค์นี้  https://thaitgri.org/?wpdmpro=คู่มือการดูแลผู้สูงอา