เปิดโรดแมป์ ย่างก้าว สู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ปี 2564 ทำอย่างไรให้การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เปิดโรดแมป์ ย่างก้าว สู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ปี 2564  ทำอย่างไรให้การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ 2564 โดยปี 2564 จะเป็นปีที่ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของผู้สูงอายุไทย ในปี 2563 ประชากรไทยทั้งหมดมี 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน หรือ คิดเป็น 16.73 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนของผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน เป็นหญิง 4.9 ล้านคน ชาย 6.2 ล้านคน อายุคาดเฉลี่ย 75 ปี

โดยจำนวนผู้สูงวัยทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้น (60-69ปี) 57.5 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยวัยกลาง (70-79ปี) 29 เปอร์เซ็นต์ และวัยปลาย (80ปีขึ้นไป) 13.5 เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมด มีจำนวนที่ติดเตียง 0.39 เปอร์เซ็นต์ ติดบ้าน 1.54 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด คือ ติดสังคม 98.06 เปอร์เซ็นต์

โดย “การใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยี หรือ สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และการพัฒนาสู่การเป็น Policy Maker หรือ ผู้กำหนดนโยบาย” คือ แนวทางขับเคลื่อน ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ 2564

พร้อมกับระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ที่ได้มีการตั้งเป้าไว้เอาไว้ว่า  ให้ผู้สูงอายุไทย เป็น” Active Ageing” หรือ “พฤติพลัง หรือ พลังผู้เฒ่า” คือการสูงวัยอย่างมีคุณภาพให้ได้ โดยจะต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้ไปถึงเป้าหมาย

ไม่ว่าจากกระทรวงสาธารณสุข ในระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ , กระทรวงมหาดไทย ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ , กระทรวงศึกษาธิการ สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการพลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุ และกระทรวงแรงงานที่ต้องส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ขณะที่กระทรวงที่เป็นเสมือน “แม่งาน” อย่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหลายภารกิจที่จะต้องเดินหน้า ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบปฏิบัติข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ และสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ

โดยมาตรการทั้งหมดจะนำไปโชว์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวย่างสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีหน้า สามารถร่วมงานเวทีอภิปรายวันผู้สูงอายุสากล “การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” ในวันที่ 29 กันยายน 2563นี้  เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ ห้องประชุมแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯได้

โดยภายในงานมีการนำเสนอบทเรียนจากไทยและต่างประเทศในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤต โดย ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ร่วมกับ นางจินตนา  จันทร์บำรุง  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานคณะทำงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

และเวทีอภิปรายการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…..บทเรียนสู่อนาคต โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ , นายแพทย์สกานต์ บุนนาค สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ , นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ,นายเจนวิทย์ วิโสจสงครามรองผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ที่เพจ สูงวัย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในวันที่ 29 กันยายนนี้