เปิดงานวิจัย “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุไทยในภาคเอกชน”

เปิดงานวิจัยรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุไทยในภาคเอกชนตอน : แก่แต่เก๋าอายุ 86 ปียังมีบริษัทจ้างงานอยู่

 

86 ปี คืออายุที่มากที่สุดของลูกจ้างที่ถูกบริษัทค้าปลีกจ้างงาน ตามผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และความคุ้มครอง โดย ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวทีเสวนา “สังคมสูงวัย : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ผลการศึกษานี้ มาจากการสำรวจการจ้างงานผู้สูงอายุใน 7 บริษัทเอกชน โดย 5 บริษัทเปิดรับผู้สูงอายุเข้าทำงานใหม่ คือ Tesco Lotu, SE-ED, INDEX Livingmall, RD (KFC), บ.โกซอฟท์ (ประเทศไทย) CP (ALL)และอีก 2 บริษัทเป็นการจ้างงานต่อเนื่องให้กับลูกจ้างเดิมที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป คือ รพ.สำโรงการแพทย์ และ โรงเส้นหมี่ชอเฮง

โดยสำรวจผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้ จำนวน 468 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่ อายุเฉลี่ยรวม 63.5 ปี

หากแบ่งตามช่วงกลุ่มอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ส่วนใหญ่ถึง 59.3 เปอร์เซ็นต์จะมีอายุในช่วง 60-64 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 65-69 ปี  จำนวน 27.6   เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 6.6 เปอร์เซ็นต์ และ อายุมากกว่า 70 ปี 6.4 เปอร์เซ็นต์

                                                                       “

ขณะที่ระดับการศึกษาพบว่า เป็นกลุ่มที่จบปริญญาตรี มากที่สุด 31.6 เปอร์เซ็นต์, มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.6 เปอร์เซ็นต์, มัธยมศึกษาตอนต้น 12.1 เปอร์เซ็นต์ และประถมศึกษา 11.2 เปอร์เซ็นต์

                                                                        “

ส่วนประเภทของการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ค้าปลีก 70.3 เปอร์เซ็นต์  ด้านการผลิต 17.1 เปอร์เซ็นต์ ด้านบริการสุขภาพ 8.3 เปอร์เซ็นต์ และ โทรคมนาคม 2.6 เปอร์เซ็นต์

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานแบบบางเวลา 70.7 เปอร์เซ็นต์ ทำงานเต็มเวลา 29.3 เปอร์เซ็นต์ แต่ในสายของการผลิต และ ด้านโทรคมนาคม เป็นการจ้างงานเต็มเวลา 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับตำแหน่งงานของผู้สูงอายุ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานดูแลแนะนำและจัดเรียงสินค้า 54.1 เปอร์เซ็นต์ พนักงานบริการลูกค้า 14.7 เปอร์เซ็นต์ แรงงานด้านการผลิต และควบคุมคุณภาพ 8 เปอร์เซ็นต์ แม่บ้าน พนักงานขับรถ และรปภ. 6.4 เปอร์เซ็นต์ และ พนักงานบริการอื่น ๆ 4.5 เปอร์เซ็นต์

ติดตามต่อตอนที่ 2  : เปิดเงินเดือนผู้สูงอายุในบริษัทเอกชน งานวิจัย ชี้ ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า-เทียบเท่าแรงงานทั่วไป แต่มีทัศนคติที่ดีกว่าอย่างชัดเจน