เสวนา “โควิด-19 VS PM 2.5 กับการดูแลผู้สูงอายุ

เสวนาโควิด-19 VS PM 2.5 กับการดูแลผู้สูงอายุ  แนะทางฝ่าวิกฤตด้วยการ ดูแลสุขภาพจิตใจตัวเอง โดยลูกหลานต้องร่วมหนุนอีกแรง  ห่วง ผู้สูงวัยในเมืองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าในชนบท 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เพจสูงวัย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส) ร่วมกับ สสส. และ ไทยพีบีเอส จัดเสวนาออนไลน์ สูงวัยไปด้วยกันในหัวข้อโควิด-19 VS PM 2.5 กับการดูแลผู้สูงอายุโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยรศ.ดร.วิราภรณ์  โพธิศิริ  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน  สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ  คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี และคุณพรพรรณ  ชัยนาม  นักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและช่างภาพอิสระ ในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุแอคทีฟ 

 

รศ.ดร.วิราภรณ์ เปิดเผยว่า จากตัวเลขสถิติขององค์การสหประชาชาติ พบว่าปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า 13.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในอีก  30 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 ซึ่งในจำนวนผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติยังพบว่า 15 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานมีแนวโน้มลดลง สาเหตุอาจจะมาจากการมีลูกลดลงและการย้ายถิ่นฐาน  ซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะอยู่อาศัยตามลำพังมากขึ้น  โดยเห็นว่าการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุทำให้การได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แตกต่างกัน เพราะผลสำรวจพบว่าผู้สูงอายุในเมืองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าผู้สูงอายุในชนบท พร้อมเสนอว่าหากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้พิจารณาถึงผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่มีความวิตกกังวลเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ด้าน ผศ.พญ.สิรินทร มองว่า การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุควรแบ่งตามภาวะการพึ่งพาตัวเอง โดยผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19สูง คือผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะถ้าหากผู้สูงอายุรับประทานอาหารไม่ดี พักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะมีความต้านทานโรคน้อย มีความเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเอง ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และด้านจิตใจ โดยจะต้องทำให้ผู้สูงอายุได้รับประทานของที่ดีเหมาะสมกับวัย พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ผ่อนคลาย

 

ขณะที่คุณพรพรรณ เห็นว่าผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงจากโควิด-19มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต สภาพร่างกายและสภาพครอบครัว พร้อมย้ำว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการลดความเสี่ยงจากโควิด-19

สามารถรับชมตลอดช่วงการเสวนาย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/thaitgri/videos/494437258234293/