โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย Active and Productive Aging ระยะที่ 3

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย Active and Productive Aging ระยะที่ 3

โดย นางสุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์

การทบทวนและจัดกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการวิจัย เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัย และโครงร่างการวิจัยด้าน Active and Productive Aging ระยะที่ 3 เพื่อให้ได้กรอบการวิจัยและและโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ท้าทายการทำงาน