โครงการ ผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

โครงการผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

โดย รศ.ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

งานวิจัยนี้มีข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบการให้บริการ รวมถึงแนวทางพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างเหมาะสมต่อไป