โครงการ การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

โครงการ การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

โดย ศ.ระพีพรรณ คำหอม

โครงการ “การจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ”ศึกษาสถานการณ์และนโยบายผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ จำนวน 12 แห่ง แนวคิดและนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันเป็น Protective Welfare บริการที่จัดให้เป็นบริการเชิงสงเคราะห์