โครงการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช

ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง  ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  ผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ จะนำไปสู่การปรับปรุงภารกิจ มาตรการ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อไป