โครงการการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ภาระโรค และความต้องการบริการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย

โครงการการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ภาระโรค และความต้องการบริการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย

โดย นพ.สกานต์ บุนนาค

ภาระโรคส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเกิดจากกลุ่มโรค NCD 95% ของผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติหรือคนรู้จักดูแลไม่มีกำลังจ้างหรือซื้อบริการการดูแลจากเอกชน รัฐจึงควรใช้จุดเด่นของสังคมไทยโดยส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือในชุมชนให้มากที่สุด และสนับสนุนการดูแลในสถานพยาบาลเท่าที่จำเป็น