โครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม” 

โครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม”

โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุในเขตเมือง ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิมได้และสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่เขตเมืองที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา