โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โดย ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบบริการทางสังคม การเข้าถึงและคุณภาพของที่อยู่อาศัย กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้ต่ำและยากจน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายวัย และ เน้น 5 กลไกสำคัญ ได้แก่ การเสริมพลัง กรอบกฎระเบียบและมาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน การกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล