โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร

ศึกษารูปแบบการทำงานจริงที่เกิดขึ้น ผลิตภาพการทำงาน และนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน  โดยเสนอแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้สูงอายุและนายจ้าง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลแรงงานสูงอายุ ภาครัฐควรเป็นหน่วยงานนำร่องในการจ้างงานผู้สูงอายุ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ MOU และปรับกฎระเบียบเรื่องความคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ