โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โดย รศ.ไข่มุก อุทยาวลี

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม แม้ว่าด้านสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการทางสังคม ที่อยู่อาศัย และระบบการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐควรมีการทบทวนในอนาคต