เปิดข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกันผู้สูงอายุหกล้มเองโดยธรรมชาติ

เปิดข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกันผู้สูงอายุหกล้มเองโดยธรรมชาติ

ด้วยภาวะที่เสื่อมถอยของสภาพร่างกาย รวมถึงปัญหาทางสุขภาพ ทั้งการมองเห็นไม่ชัดเจน การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ข้อจำกัดในการนั่งยองเดิน การไม่สามารถเดินคนเดียว หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องมีผู้ดูแล ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มมากกว่าทุกช่วงวัย

โครงการศึกษานโยบายและการดำเนินงานการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยรศ.จิราพร เกศพิชญวัฒนา และดร.ภัทรพร คงบุญคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากมูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินการป้องกันการหกล้มในลักษณะเชิงรุก เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มหกล้มเองโดยธรรมชาติ”

โดยแนวทางนี้จะมีแนวทางบางส่วนแตกต่างไปจากกลุ่มที่หกล้มจากอุบัติเหตุ สำหรับกลุ่มที่หกล้มเองโดยธรรมชาติ จะต้องเน้นนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้ เฝ้าระวังคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบประเมินความเสี่ยงการหกล้มที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ เช่น Time Up and Go Test ร่วมกับเลือกใช้เครื่องมือ 30Second chair stand หรือ 4 stage balance หรือบางโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของกลุ่มผู้สูงอายุไว้ใช้ในโรงพยาบาล

รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับผู้สูงอายุ ญาติ และผู้ดูแลถึงความเสี่ยงต่อการหกล้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ข้อจำกัดในเรื่องการเดิน การนั่งยอง แลพการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีซึ่งอาจทำให้ได้รับยาหลายตัว เหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมคงไว้ไม่ให้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มอ่อนแอไม่แข็งแรง เปราะบาง มีปัญหาสุขภาพแย่ลง โดยการให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ดูแล และครอบครัว ให้ช่วยผู้สูงอายุออกกำลังกาย ด้วยท่ากายบริหารการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่จะช่วยในการทรงตัว และการยืนการเดินได้

การเน้นย้ำถึงการจัดสิ่งแวดล้อมปรับสภาพบ้านให้เหมาะสม มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันการหกล้ม ช่วยให้การใช้ชีวิตผู้สูงอายุปลอดภัย เช่น ราวจับทางเดิน ไม้เท้า เตียงเก้าอี้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละบุคคล

การจัดระบบเฝ้าระวังช่วยเหลือ สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ครอบครัวในชุมชนในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย

////////////////