เปิดข้อเสนอแนะ “จ้างงานผู้สูงอายุ” หนุน จัดอบรมเปลี่ยนสายงาน เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

เปิดข้อเสนอแนะ “จ้างงานผู้สูงอายุ หนุน จัดอบรมเปลี่ยนสายงาน เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ  ด้านเอกชนขอภาครัฐปรับนโยบายเพิ่มแรงจูงใจให้นายจ้าง 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลมีความจำเป็นปรับมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ด้วยการยกระดัคุมเข้มปิดบางกิจการ-กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม

ผลกระทบที่จะตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ หลายคน จะมีรายได้ลดลง ขณะที่บางคนอาจจะต้องตกงาน ไม่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานสูงอายุ

โจทย์ใหญ่ของปัญหานี้ จะทำอย่างไรที่จะฝ่าวิกฤตนี่ไปให้ได้?!?

ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทำงานจริงและผลิตภาพการทำงานของผู้สูงอายุตามในบริษัทเอกชน12 แห่ง ที่ได้ทำ MOU ับกระทรวงแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการจ้างงานผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับแรงงานวัยอื่นในลักษณะงานเดียวกัน พบว่า แม้ว่าภาคเอกชน จะรู้สึกคุ้มค่ากับการจ้างงานผู้สูงอายุ 

แต่ก็มีเสียงสะท้อนที่ต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในการทำ MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและภาคเอกชนเช่นเดียวกัน

โดยภาคเอกชนเห็นว่าควรมีการหารือและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างจริงจังและสร้างแนวทางปฏิบัติในการจ้างผู้สูงอายุที่ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเอกชนในการตัดสินใจรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน 

รวมทั้งควรสนับสนุนเพิ่มสวัสดิการและความคุ้มครอง ตอบสนองความต้องการให้กับแรงงานผู้สูงอายุ และภาครัฐควรปรับนโยบายเพิ่มแรงจูงใจให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ

ขณะที่ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทำงานจริงของผู้สูงอายุ  มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเห็นว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ MOU เน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ,การตั้งคณะกรรมการประเมินผลติดตามงาน ติดตามประเมินผล MOU และปรับปรุง MOU ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลแรงงานผู้สูงอายุทั้งตำแหน่งงานที่ต้องการทำตำแหน่งงานที่เปิดรับจำนวนตำแหน่งงานคุณสมบัติและพื้นที่ทำงาน ปรับปรุงกฎระเบียบและความคุ้มครองให้กับผู้สูงอายุ 

โดยการจ้างรายชั่วโมงไม่ควรให้ค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างรายวันตามที่กฎหมายกำหนด และควรเพิ่มสวัสดิการและความคุ้มครองให้กับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมเปลี่ยนสายงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบและรูปแบบการทำงาน , การส่งเสริมให้ทำงานแบบช่วยเหลือกันเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร และควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการจ้างงานเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดความสับสนและเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุ

 ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงานนั้น ควรมีการกำหนดสายอาชีพที่ชัดเจนและมีการพัฒนาทักษะ เพื่อช่วยหมุนเวียนตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามความต้องการของนายจ้าง เพิ่มบทบาทการทำงานที่ต้องใช้ทัศนคติ  โดยพบว่ามากกว่า 70% ของผู้สูงอายุ มีทัศนคติ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของงานสูงกว่าวัยทำงานอื่น และแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลิตภาพการทำงานคือการจัดสรรงานที่เน้นทักษะด้านอารมณ์และการสื่อสาร

 สำหรับข้อเสนอเพื่อเพิ่มความคุ้มครองจากการทำงานนั้น ควรมีการปรับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมด้านความเสมอภาคเพื่อลดความรู้สึกเชิงลบ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในหน่วยงาน และส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ ด้วยการตั้งกองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณอายุ

ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นความท้าทายในการที่จะส่งเสริมคุณค่า และคุณูปการ ของผู้สูงอายุในสถานการณ์ที่ประเทศจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีหน้า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

//////////