ส่องสถานการณ์ผู้สูงอายุโลก พบ “จีน” ยังครองแชมป์มีคนอายุมากกว่า 60 ปีมากเป็นอันดับหนึ่ง

ส่องสถานการณ์ผู้สูงอายุโลก พบ “จีน” ยังครองแชมป์มีคนอายุมากกว่า 60 ปีมากเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ 34.4 ของคนทั้งประเทศ สวนทางกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.1 เท่านั้น

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2020 โลกมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 1,050 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5ของประชากรทั้งหมด

โดยทวีปเอเชียมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุดถึง 607 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 57.8 ของผู้สูงอายุทั่วโลก เช่นเดียวกับผู้สูงอายุวัยปลาย หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปชาวเอเชียก็มีมากที่สุดเช่นกัน คือมีจำนวนมากถึง 72 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 49.1 ของผู้สูงอายุวัยปลายทั่วโลก 146 ล้านคน

แต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนของประชากรพบว่าทวีปยุโรป มีจำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในทวีปยุโรป ตามด้วยทวีปอเมริกาเหนือที่มีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 23.1

ส่วนทวีปที่มีประชากรเยาว์วัยที่สุดคือ แอฟริกา มีอัตราผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น

 

สำหรับประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกคือจีน ในปี 2020 จีนมีประชากรจำนวน 1,439 ล้านคน และมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 250 ล้านคน มีผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 27 ล้านคน รองลงมาคือ อินเดีย มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 140 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 13 ล้านคน ตามด้วย สหรัฐอเมริกา มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 76 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 13 ล้านคน

ญี่ปุ่น มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน ,รัสเซีย มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 33 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 6 ล้านคน ,บราซิล มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 30 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 4 ล้านคน

อินโดนิเซีย มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 28 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 2 ล้านคน, เยอรมัน มีผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป 24 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80ปีขึ้นไป 6 ล้านคน , อิตาลี มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 18ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 5 ล้านคน, ฝรั่งเศส มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 18 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป 4 ล้านคน  ซึ่งทั้ง 10 ประเทศนี้ถือเป็นประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด

อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลก หรือร้อยละ 34.3  โดยประชากร 1 ใน 4 ของประชากรญี่ปุ่นเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28.4ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตราผู้สูงอายุต่ำที่สุดในโลกหรือร้อยละ 3.1 เท่านั้น

////

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี2563 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ลิงค์แนบนี้