เปิด 4 ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

เปิด 4 ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้  

สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดมาอย่างยาวนานในสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ทำให้ความสมดุลย์ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสียไป

ปัจจัยนี้ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขอนามัย

เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในประเทศจะพบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างสูงซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชนอันนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในประเทศ

ขณะเดียวกันประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรและการประมงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ

ที่ผ่านมากว่าทศวรรษปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

1.การลดคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งมีสาเหตุจากการลดลงของการเคารพนับถือสมาชิกอาวุโสในครอบครัว

2.การถูกทอดทิ้งและความโดดเดี่ยว ซึ่งมีสาเหตุ คือการไปทำงานต่างถิ่นของบุตรในประเทศมาเลเซียหรือต่างจังหวัด ,การสูญเสียบุตรหลานในเหตุการณ์ความไม่สงบ และการขยายตัวของค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยม

3.ความยากลำบากในการเข้าถึงบริการและสิทธิ โดยมีสาเหตุจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินงานมีข้อจำกัดในการจัดบริการให้มีความเพียงพอ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง บางพื้นที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิได้

และ 4. ปัญหาองค์กรหรือชมรมผู้สูงอายุยังมีจำนวนน้อยและขาดความเข้มแข็ง

ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำไปสู่การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดใช้แดนภาคใต้ โดยรองศาสตราจารย์ไข่มุก อุทยาวลี และคณะผู้วิจัยคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ทำการศึกษาผลการดำเนินการอุปสรรคการพัฒนาและวิจัยเพื่อศึกษาถอดบทเรียนตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ .ปัตตานี .ยะลาและจ.นราธิวาส เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในการดำเนินการสำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป

/////