มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ

เวทีนโยบายสาธารณะ “มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ”

วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความเห็นที่ได้จากการเวที ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานโยบายการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบูรณาการทางเลือกต่างๆที่มี ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคการเมืองและภาคประชาชน ตลอดจนผู้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  • ปาฐกาถาพิเศษ “บทบาทผู้สูงอายุในสังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
  • การขยายการทำงานอย่างต่อเนื่องในภาคเอกชน โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กลไก และกระบวนการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ โดย อ.จรัญญา วงษ์พรหม และ อ.ธนะจักร เย็นบำรุง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น