เช็ครายรับผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 9.7 ล้านคน เผยปี 63 มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 3.2 หมื่นราย

 เช็ครายรับผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ  9.7 ล้านคน เผยปี 63 มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 3.2 หมื่นราย

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พบว่าในปี 2563 มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 9.7 ล้านคน เป็นเงิน 76,280 ล้านบาท

ขณะที่เบี้ยหวัดบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ จำนวน 803,293 คน รวมเงินงบประมาณ 267,012 ล้านบาท

ส่วนสำนักงานประกันสังคม ได้จัดสวัสดิการกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพมาตรา 33 และ มาตรา 39 ให้กับแรงงานที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมสามารถรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่อายุ 55 ปีขึ้นไป โดยในปี 2563 ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมรวมทั้งสิ้น 598,550 คน จำแนกเป็นการรับบำเหน็จ 277,192 คน และการรับบำนาญ 321,358 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,206 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินบำเหน็จ 11,185.4 ล้านบาทและเงินบำนาญ 9020.97 ล้านบาท

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินั้น พบว่าในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกสะสม 2,396,543 คน โดยสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวน 81,243 คน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาตินี้จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผ่านการออมเพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนวัยทำงาน ซึ่งยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้หลังวัยเกษียณ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนโดยรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสะสม เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่เป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนที่มีความยากจน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 รายละ  1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มเปราะบางไปจำนวน 3,983,685 คน โดยใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

 

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้พักชำระหนี้ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นลูกหนี้กองทุนที่แสดงเจตน์จำนงขอพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยมีลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 41,665 ราย

ขณะที่เรื่องการทำงานของผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการที่สำคัญ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง (พาร์ทไทม์)สำหรับผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน บริการขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ บริการหางานให้ทำผ่านศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างรัฐกับเอกชน 12 บริษัท ในเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุรวมดำเนินการจ้างงานผู้สูงอายุได้ถึง 32,102คน

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผ่านโครงการที่สำคัญ เช่น การฝึกทักษะอาชีพต่างๆทั้งแบบปกติและผ่านระบบออนไลน์ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุรวมดำเนินการได้ 11,131 คน
//////////////////

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี2563 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ลิงค์นี้ https://thaitgri.org/?p=39772