เวทีเปิดคลังความรู้ “องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา สูงอายุอย่างมีคุณค่าในบริบทไทย”

งานเปิดคลังความรู้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

“องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา สูงอายุอย่างมีคุณค่าในบริบทไทย”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ,บี ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

โดยจัดให้มีงานวิชาการ และกิจกรรมภาคปฏิบัติ อาทิ
📕 การบรรยายและปาฐกถาพิเศษ
📗 การเสวนาวิชาการ
📚 นิทรรศการผลงานวิจัย พร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นวิชาการ
📘 กิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ เช่น
📍 โยคะสำหรับผู้สูงอายุ
📍 Workshop เมนูสุขภาพผู้สูงวัย
📍 การสอนการแต่งหน้าและการแต่งกาย
📍บรรยายธรรม

ผู้ที่สนใจ
สามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่
โทร 063-550-1431