โครงการพัฒนาและประเมินระบบการให้บริการการดูแลระยะกลางในเขตชุมชนเมือง

ระบบที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในปัจจุบันยังมีปัญหาในการดำเนินงาน ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในภาพรวม ในเรื่อง ระบบการชดเชยค่าบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมให้บริการ การพัฒนาระบบการส่งต่อ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิ์ในการได้รับการดูแลระยะกลาง การขยายบริการนี้ไปสู่สิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ