โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองและผู้สูงอายุระยะท้ายที่บ้าน

ญาติผู้ดูแลให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุระยะท้ายที่บ้าน ประกอบด้วย 1) การดูแลด้านร่างกาย 2) การดูแลเรื่องการับประทานยา 3) การดูแลด้านจิตใจ 4) การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 5) การดูแลความสุขสบายตามความเชื่อ ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลระยะท้ายและผู้สูงอายุที่บ้าน สรุปได้ 2 ประเด็นได้แก่ 1) ความไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และ 2) ค่าใช้จ่ายในครอบครัวสำหรับความต้องการการสนับสนุน ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย 2) ต้องการได้รับการรักษาที่ดีที่สุด 3) การจัดบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 4) การได้รับคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 5) การดูแลอย่างต่อเนื่อง 6) การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา 7) คนดูแลสลับเปลี่ยนระหว่างไปทำงาน และ 8) สิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องและการดูแลหลังการสูญเสียในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านและการช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมและเศรษฐกิจ จะช่วยให้ญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง