รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565

ในปี 2565 ประเทศไทยมีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 66 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมด

อรรถบทของรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยฉบับนี้กล่าวถึงเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยที่พึ่งพาแหล่งรายได้หลักจากการทำงาน และเงินโอนหรือสวัสดิการจากภาครัฐโดยเฉพาะเบี้ยยังชีพ การพึ่งพารายได้จากบุตรหรือการเกื้อหนุนจากครอบครัว การพึ่งพารายได้จากเงินออม และทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย