Aging Focus: จับตาสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

Aging Focus: จับตาสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
นำเสนอและสะท้อนภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไทย เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมการที่เหมาะสมในการรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และระดับสุดยอดในอนาคต ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและสถาบันวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยต่อไป