รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบ

การดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบ, พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบ และพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบ

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อพัฒนารูปแบบการขยายอายุการจ้างงานในสถาน ประกอบการ

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อพัฒนารูปแบบการขยายอายุการจ้างงานในสถานประกอบการ

ชุดความรู้อาชีวอนามัยกับแรงงานสูงวัยนอกระบบ ชุดที่ 1″การดูแลตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”

ชุดความรู้อาชีวอนามัยแรงงานสูงวัยนอกระบบ นั้นประกอบด้วยความรู้ทั้งหมด 4 ชุด คือ

1.การดูแลตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

2.การดูแลตนเองเพื่อป้องกันพิษของสารเคมีทางการเกษตร

3.การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

4.การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคจากฝุ่นฝ้ายและอาการผิดปกติของตาจากการทำงาน

โครงการสัมมนา“แรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต”

ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเครือข่ายภาคีในการขับเคลื่อน การจ้างงานผู้สูงอายุและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ“แรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต”เพื่อการขยายแนวความคิดในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นเอกภาพอันเป็นความท้าทายใหม่ของสังคมไทยในอนาคต

วารสารออนไลน์น่าอ่านประจำเดือนพฤษภาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)ได้จัดทำวารสารออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาให้สมาชิกเว็บไซด์ได้ดาวน์โหลดอ่านฟรี โดยเนื้อหาในวารสารประกอบไปด้วยเรื่องเด่นหลักเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิรายละเอียดของเวทีเสวนาเรื่อง “แรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต”

แรงงานสูงวัยคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนอนาคตไทย

เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประเด็นสำคัญที่ต้องเตรียมการรับมือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางรายได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง