26 องค์กรประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบาย 80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัย

นับถอยหลังเหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี 2565 เพราะไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20นอกจากความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกายแล้ว สุขภาพช่องปากถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ด้วยเพราะสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันด้วย

noawarat

December 29, 2021

ทำอย่างไรให้มีงานทำหลังวัยเกษียณ ตอนที่ 2 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต

ในปัจจุบันการผู้สูงอายุที่ยังคงบทบาทการทำงานในระบบ มีรูปแบบการทำงาน 2 รูปแบบ คือ การทำงานแบบต่อเนื่อง และการกลับเข้าทำงานใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดก็ตาม ผู้สูงอายุจำเป็นต้องศึกษาความต้องการขององค์กร หรือ นายจ้าง ว่าต้องการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีทักษะแบบใด เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณสามารถพัฒนาหรือเติมเต็มทักษะนั้น ๆ ได้

noawarat

December 29, 2021

ทำอย่างไรให้มีงานทำหลังวัยเกษียณ ตอนที่ 1ทำไมถึงต้องพัฒนะทักษะการทำงานให้กับผู้สูงอายุ ?

World Economic Forum  คาดการณ์ว่าในปี 2565 จำนวนแรงงานมากกว่าครึ่งจะต้องมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนทักษะสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างอายุของกำลังแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง จากสาเหตุที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น

noawarat

December 29, 2021

เปิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานผู้สูงอายุไทยปี 63 แนะเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อ

นอกเหนือไปจากข้อเสนอ ที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี , ให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ,ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และจัดทำแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประเด็นสำคัญ คือ ด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย

noawarat

December 29, 2021

ความท้าทายใหม่ เป้าหมายคนไทย 80ปี มีฟันไม่น้อยกว่า 20 ซี่ เตือน มีฟันน้อยเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังหลายโรค

20 ซี่คือจำนวนฟัน ที่จะทำให้ผู้สูงวัยมีอายุที่ยืนยาว และมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในการใช้ชีวิตในบั้นปลายด้วยเพราะสุขภาพในช่องปากมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพกาย ซึ่งการมีจำนวนฟันที่น้อยลง ส่งผลต่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร เกิดภาวะทุพโภชนาการ และนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังอีกหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันสูง โรคไขมันในเลือดสูง  การติดเชื้อในช่องปากที่นำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิต รวมไปถึงปอดอักเสบจากการสำลัก

noawarat

December 28, 2021

สำรวจเทรนด์โลก “Ageing in Place” สูงวัยในที่เดิม ความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ความท้าทายอย่างหนึ่ง คือ การรับมือสถานการณ์อย่างไรให้เพื่อผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ทรัพยากรและการให้บริการทางสังคมที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะสถานดูแลระยะยาว และบ้านพักคนชรา

noawarat

December 27, 2021

ส่องก้าวแรกคุมมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 1 ปีหลังสธ.ประกาศกฎกระทรวง 3 ฉบับ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นไปตามความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การควบคุมมาตรฐานการให้บริการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

noawarat

December 25, 2021

สำรวจความก้าวหน้าแผนผู้สูงอายุ ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  พบว่า ในปี 2563  มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับดำเนินงานที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ และแผนเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ 2 เรื่อง

noawarat

December 24, 2021

เปรียบ ระบบบำเหน็จบำนาญในไทย เป็น “ปิ่นโต”

9.7 ล้านคน  คือจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2563  ใช้งบประมาณ 76,280 ล้านบาท   โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

noawarat

December 24, 2021
1 2 3 4 5 28