Situation of the Thai Elderly 2007

The Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI) has pleasure in its designation by the National Commission on the Elderly to act as liaison party in compilation of the annual report of the Situation of the Thai Elderly for consecutive two years since TGRI was founded in 2007 and commenced to take charge of compilation of the Report in 2006 as the first year.

รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นตรงกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่เร็วมาก สถานการณ์ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2554

จากการทบทวนสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 พบประเด็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสามารถทำให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้นมี

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553

จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) จะเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าเป็น”สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มตัวแล้ว ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่เกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุนั้นลดลง

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552

จากข้อมูลของรายงานสถานการณ์ที่ประมวลโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขี้นว่าสังคมและหน่วยงานตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสวัสดิการและการเตรียมการสำหรับสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2551

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้น่าจะช่วยชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการทั้งในส่วนปัจเจก ในระดับชุมชนและที่สำคัญคือในระดับประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือ การทำให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ต้องให้ใครมาดูแลเป็นพิเศษ

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุ คือ การทำให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งจะทำได้ นอกเหนือจากการมีสุขภาพที่ดี ยังต้องมีความรู้ความสามารถ

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549

รายงานประจำปีว่าด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมได้รับรู้ความจริงด้านสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทย