งานวิจัย “ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร

งานวิจัย “ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร โดย ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์  จิตรมนตรี รองศาสตราจารย์  วิไลวรรณ ทองเจริญ ดร. สาวิตรี ทยานศิลป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ทําใหมีอุปสรรค ในการดูแลผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติมาในอดีต อยางไรก็ตามบางชุมชนและบาง ครอบครัวยังสามารถใหการดูแลผูสูงอายุไดเปนอยางดี การคนหาและศึกษากลวิธีที่ทําใหชุมชนและ ครอบครัวตนแบบยังสามารถรับบทบาทในการดูแลผูสูงอายุไดดี จึงเปนประโยชนในการวางแผน การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ การศึกษาตัวแบบการดูแลผูสูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชน ในชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียน รูปแบบการดูแลระยะยาวของครอบครัวและชุมชนที่ไดรับการพิจารณาวาดี และศึกษากลวิธีการจัดการ ในครอบครัวและชุมชน

noawarat

November 6, 2017

ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทิศทางประเทศไทย

หลักประกันที่สำคัญคือ การมีระบบบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ทั้งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการดูแลระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง นอกจากนี้ หลักประกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ดูแล

panadda

February 25, 2016

ผ่าข้อกฏหมายเสนอโมเดลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่หน่วยงานต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เป็นแบบแผนและเป็นระบบ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน

panadda

February 25, 2016

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยฉบับนี้เป็นผลการถอดบทเรียนจาก 2 ชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่งเสริมให้ชุมชนเขตเมืองมีการดูแลผู้สูงอายุที่ดี คือการมีชุมชนที่เข้มแข็ง การมีระบบสนับสนุนที่ดี การมีทุนทางสังคม การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการบทบาทในชุมชนและการมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน

noawarat

February 15, 2016

รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการรายงานผลวิจัยในระยะการสร้างและพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งดำเนินการวิจัยกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน 2 ศูนย์บริการ

noawarat

November 24, 2015

ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางในประเทศไทย

เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุบางคนมีสุขภาพที่พอดี ไม่อยู่ในสถานะพึ่งพา และยังมีความสามารถในเชิงเศรษฐกิจของครอบครัว

editor

November 1, 2015