ดาวน์โหลดฟรี Elderly Server : โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
สำหรับติดตั้งทั้งใน Windows และ Linux พร้อมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

เรื่องล่าสุด

วารสารออนไลน์น่าอ่านประจำเดือนพฤษภาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

วารสารออนไลน์น่าอ่านประจำเดือนพฤษภาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สู่การสร้างความเข้าใจต่อแรงงานสูงวัย หนึ่งในลมหายใจของอนาคตประเทศไทย

เอกชนหนุนจ้างเพิ่มแรงงานผู้สูงอายุ ลดภาระ-กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคเอกชนชี้แรงงานหน้าใหม่ขาดแคลน ชูจ้างผู้สูงอายุได้มากกว่าเสีย กระทรวงแรงงานหนุนแก้กม.เกษียณอายุเชื่อสูงวัยยังมีศักยภาพทำงานได้ต่อ

ภาคเอกชนชี้แรงงานหน้าใหม่ขาดแคลน ชูจ้างผู้สูงอายุได้มากกว่าเสีย กระทรวงแรงงานหนุนแก้กม.เกษียณอายุเชื่อสูงวัยยังมีศักยภาพทำงานได้ต่อ

ระบบสุขภาพกับสังคมสูงอายุ โดยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

บทความระบบสุขภาพกับสังคมสูงอายุ โดยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เปิด 3 ประการเพื่อปรับระบบสุขภาพของไทยให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

เปิดหลากหลายข้อเสนอเวทีวิชาการในหัวข้อ ““เกษียณอายุราชการ 65 ปี ถึงเวลาแล้วหรือยัง”

มส.ผส. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพในหัวข้อ “เกษียณอายุราชการ 65 ปี ถึงเวลาแล้วหรือยัง “ นักวิชาการเสนอหลากหลายแง่มุมถึงผลกระทบและประโยชน์ และความเป็นไปได้ในเรื่องเกษียณอายุราชการ 65 ปีของประเทศไทย

ขยายอายุการทำงานมุมมองต่อภาคอุตสาหกรรม

เปิดข้อมูลเวทีแลกเปลี่ยนระดมความเห็นมโนทัศน์ใหม่ใหม่ผู้สูงอายุในหัวข้อ “ขยายอายุการทำงานมุมมองต่อภาคอุตสาหกรรม” ส่องมุมมองนักวิชาการต่อการขยายอายุการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลผลิต

ดาวน์โหลดรายงานและผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ข้อมูล งานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่:
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ 1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-511-5855 โทรสาร: 02-939-2122

อีเมล:
info@thaitgri.org

เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ส่งข้อความ

Send messageclear

ภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)