ดาวน์โหลดฟรี Elderly Server : โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
สำหรับติดตั้งทั้งใน Windows และ Linux พร้อมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

เรื่องล่าสุด

รับฟัง ช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้ง กับองค์กรแห่งความรัก กับบริษัท เจเอส อุตสาหกรรม จำกัดสู่การจ้างงานพนักงานสูงอายุอย่างเป็นระบบ

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบครอบครัว และมุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดนี้จึงส่งผลต่อการจ้างงานของผู้สูงอายุ คือแม้ว่าจะกำหนดให้พนักงานเกษียณอายุ 55 ปี แต่ก็ยืดหยุ่นตามความประสงค์และสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีความโดดเด่นในการส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออม และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขด้วยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดต้นแบบองค์กรแห่งความสุข สู่กรณีศึกษาการจ้างงานพนักงานสูงอายุ

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบที่ได้รับการยอมรับและกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ให้แก่องค์กรต่างๆ ที่สนใจศึกษาดูงาน ซึ่งการจ้างงานของผู้สูงอายุของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดเป็นการจ้างงานบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ซึ่งเกิดจากความผูกพันหรือความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน ตอบโจทย์มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ

บทสัมภาษณ์พิเศษ พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ต่อกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันเรื่องพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้หลังการเกษียณ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุได้ทำงานโดยนำรายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุไม่เกิน 65ปี มาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วารสารออนไลน์น่าอ่านประจำเดือนพฤษภาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

วารสารออนไลน์น่าอ่านประจำเดือนพฤษภาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สู่การสร้างความเข้าใจต่อแรงงานสูงวัย หนึ่งในลมหายใจของอนาคตประเทศไทย

เอกชนหนุนจ้างเพิ่มแรงงานผู้สูงอายุ ลดภาระ-กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคเอกชนชี้แรงงานหน้าใหม่ขาดแคลน ชูจ้างผู้สูงอายุได้มากกว่าเสีย กระทรวงแรงงานหนุนแก้กม.เกษียณอายุเชื่อสูงวัยยังมีศักยภาพทำงานได้ต่อ

ภาคเอกชนชี้แรงงานหน้าใหม่ขาดแคลน ชูจ้างผู้สูงอายุได้มากกว่าเสีย กระทรวงแรงงานหนุนแก้กม.เกษียณอายุเชื่อสูงวัยยังมีศักยภาพทำงานได้ต่อ

ดาวน์โหลดรายงานและผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ข้อมูล งานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่:
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ 1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-511-5855 โทรสาร: 02-939-2122

อีเมล:
info@thaitgri.org

เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ส่งข้อความ

Send messageclear

ภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)