แพทย์ชี้เหตุผู้สูงอายุฆ่าตัวตาย คับแค้น-รู้สึกไร้ค่าแนะลูกหลานเสริมพลังบวกยกย่องผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุเห็นร้อนเห็นหนาวกันมาระดับหนึ่งแล้ว โอกาสที่จะกินยาฆ่าแมลงประท้วง หรือเอามีดกรีดตัวเอง เพื่อประท้วงคนรัก จะไม่มีแล้ว แต่ถ้าผู้สูงอายุต้องการฆ่าตัวตาย ถือเป็นเรื่องที่เขาต้องคับแค้นมาก”  ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุ  คือ ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า และตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองว่า “อยู่ไปทำไม

noawarat

February 2, 2021

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 6 : เน้นอยู่อาศัยในที่เดิม – เร่งสร้างที่พักต้นแบบ

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 6 : เน้นอยู่อาศัยในที่เดิม – เร่งสร้างที่พักต้นแบบ  สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทย มีด้วยกัน 2 แบบ โดยแบบที่1 เป็นการอยู่อาศัยในที่เดิม ( Ageing in place) ของผู้สูงอายุ ซึ่งก็คือ การปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ และอีกแบบหนึ่งคือการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน เช่น การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสถานที่พักพิงระยะสุดท้าย และการสร้างบ้านพักคนชรา สำหรับ “การอยู่อาศัยในที่เดิม” ในปี 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 3200 แห่งวงเงินงบประมาณกว่า 78 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ในแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 447,618 หลัง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุรูปแบบประชารัฐจำนวน 14,500 หลังด้วย โดยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุรูปแบบประชารัฐนั้น ได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน […]

noawarat

January 30, 2021

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายไทยพบผู้สูงอายุใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากที่สุดถึง 81 เปอร์เซ็นต์

“การจัดสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย ถือเป็นสิทธิของพลเมืองไทยทุกคน” ผู้สูงอายุไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขผ่าน 3 กองทุนสุขภาพหลักของรัฐ คือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง

noawarat

January 30, 2021

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยตอนที่ 4 สวัสดิการด้านการศึกษาของผู้สูงวัย “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

“ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน ในด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต” เป็นบทบัญญัติที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

noawarat

January 29, 2021

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 3 สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” นับเป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่สังคมพึงให้ความคุ้มครอง ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด เพราะนับได้ว่า “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม”

noawarat

January 29, 2021

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ประวัติศาสตร์ใหม่ จำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเป็นปีแรก

ปี 2562 นับเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีโดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2562 มีมากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมดจำนวน 69.3 ล้านคน

noawarat

January 17, 2021

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 1 ผู้สูงอายุโลก เอเชียครองแชมป์คนแก่มากที่สุด ขณะที่แอฟริกา รั้งท้าย ยังอยู่ในสังคมเยาว์วัย

ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คือ 586 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (80ปีขึ้นไป) มากถึง70 ล้านคน  องลงมาคือทวีปยุโรป มีผู้สูงอายุ 189 ล้านคน  ขณะที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นเพียงทวีปเดียวที่ยังไม่เป็นสังคมสูงวัย มีสัดส่วนประชากรอายุ 60ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น และยังเป็นสังคมเยาว์วัย ที่มีสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า15ปี) สูงถึงร้อยละ 41 

noawarat

January 11, 2021

มส.ผส. เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย จำนวนพุ่งกว่า 11 ล้านคน ชี้ การจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทาย

มส.ผส. เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย จำนวนพุ่งกว่า 11 ล้านคน ชี้ การจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทาย ย้ำ “คนแก่” ไม่ใช่ “ผู้ด้อยโอกาส” ต้องเลิกมองแบบ “สงเคราะห์” แต่ทำให้อยู่อย่างมี “คุณค่า -ศักดิ์ศรี”

noawarat

January 8, 2021
1 2 3 4 5 15