เผย ผลสำรวจ คนแก่ไร้ญาติ เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่มีกำลังทรัพย์จ้างเอกชนดูแลตัวเอง

โครงสร้างของครอบครัวไทยที่ได้เปลี่ยนแปลงไปสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพเนื่องจากไม่มีญาติ หรือ ญาติไม่มีเวลาเพียงพอ และมีข้อจำกัดในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะต้องพึ่งพิงปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

noawarat

April 12, 2021

งานวิจัย เผย รพ.เฉพาะทางบางแห่ง มีผู้ป่วยสูงวัยกว่าร้อยละ 60

รายงานการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ภาระโรคและความต้องการบริการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ” โดยนพ.สกานต์ บุนนาค และคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ศึกษาถึงความต้องการการใช้บริการสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

noawarat

April 7, 2021

เปิด 10 สถิติโรคฮิตของผู้สูงวัย พบ เบาหวานขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่มีคนป่วยมากที่สุด

ในส่วนของประเทศไทยโครงสร้างของประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกิดปรากฎการณ์การเปลี่ยนผ่านด้านภาวะสุขภาพ จากการ “เกิดโรค” เป็นการ “เสื่อมสภาพ”ของร่างกายตามวัย และโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังมากขึ้น

noawarat

April 6, 2021

เปิดข้อเสนอแนะการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย

การส่งเสริมชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรองรับสังคมสูงวัยไทย เพราะการอาศัยในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย สามารถส่งผลเชิงบวกต่อพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอย่างชัดเจน

noawarat

April 4, 2021

ผลวิจัยเผย ผู้สูงอายุในเมืองกรุง มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่า ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตในชนบท

ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันระหว่างเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครกับชนบททำให้วิถีชีวิตและความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรผู้สูงวัยในกรุงเทพฯกับชนบทมีความแตกต่างกัน

noawarat

April 3, 2021

สำรวจ “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในไทย” หนทางสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้สูงวัยมีพฤฒิพลัง (Active Ageing) ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย นั่นก็คือ “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ที่สามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมทางกายภาพและสังคมได้

noawarat

April 3, 2021

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผู้สูงอายุไทย

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active Aging สำหรับผู้สูงอายุไทย โดย ดร.นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือในการประเมินภาวะ Active ageing (ความมีชีวิตชีวา) ในระดับบุคคล ที่สามารถนำไปใช้ในระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุในพื้นที่

bua

March 22, 2021

โครงการ การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย

โครงการ การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย โดย รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย และ ความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับกลไกทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน วิธีการวิจัยใช้รูปแบบผสานวิธี เชิงปริมาณและคุณภาพ

bua

March 22, 2021

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการใช้สินเชื่อจำนองย้อนกลับ (Reverse Mortgage) ของผู้สูงอายุไทยและปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและความกังวลของผู้สูงอายุในการใช้สินเชื่อดังกล่าว

bua

March 22, 2021
1 3 4 5 6 7 16