เอกชนเห็นพ้อง “คุ้มค่า” จ้างงานผู้สูงอายุ แต่ยังขาดแรงจูงใจจากรัฐเท่าที่ควร

แรงจูงใจในการจ้างงานผู้สูงอายุของบริษัทเอกชน มีเหตุผลแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน เพราะผลจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ , การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการทำ CSR หรือ มีปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน และอัตราการลาออกที่สูงในบางตำแหน่งงานแต่ทว่าผลลัพท์ของการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานกลับได้ผลที่ “คุ้มค่า” 

noawarat

November 25, 2020

เปิดเงินเดือนผู้สูงอายุในบริษัทเอกชน

หนึ่งในการรับมือความเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยคือการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีวัยมากกว่า 55 ปี หรือ หลังเกษียณ ในระบบแรงงานภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพ ประสบการณ์และมีวินัยในการใช้ชีวิต ซึ่งยังคงคุณค่าและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้อยู่f

noawarat

November 24, 2020

เปิดงานวิจัย “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุไทยในภาคเอกชน”

86 ปี คืออายุที่มากที่สุดของลูกจ้างที่ถูกบริษัทค้าปลีกจ้างงาน ตามผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และความคุ้มครอง โดย ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

noawarat

November 22, 2020

นักวิชาการหนุน สินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทางออกยามไร้เงินออม เมื่อตอนแก่เฒ่า

มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 70 ไม่มั่นใจว่ามีเงินออมเพียงพอสำหรับอนาคตหรือไม่ขณะเดียวกันผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 40 หวังพึ่งรายได้จากลูกหลานในการดำรงชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อค้นพบในการวิจัยของ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

noawarat

November 15, 2020

เผย งานวิจัยมส.ผส. พบ ผู้สูงอายุเกือบครึ่ง ยังหวังพึ่งพาลูกหลานเลี้ยงดู

นักวิจัยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุมี 2 ประเด็น คือ ผู้สูงอายุมีการจัดการทรัพย์สินอย่างไร และ ผู้สูงอายุมีความต้องการทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินหรือไม่ โดยการศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำขึ้นระหว่างปี 2562-2563 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

noawarat

November 14, 2020

ดูแลอย่างไรให้ช่องปากมีสุขภาพดี ห่างไกล 5 ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ 

noawarat

November 8, 2020

เผยสถิติ ผู้สูงวัย อายุ 80ปีขึ้นไป ฟันหายทั้งปากกว่า 31 เปอร์เซ็นต์

เผยสถิติ ผู้สูงวัย อายุ 80ปีขึ้นไป ฟันหายทั้งปากกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากฟันผุ-เหงือกอักเสบ ด้าน “มส.ผส.-สสส.” จับมือบรรจุประเด็น “สุขภาพช่องปาก” ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 หวัง มีให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

noawarat

November 4, 2020

สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์

สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนการพึ่งพิงมากกว่าครึ่งของวัยแรงงาน ขณะที่รัฐบาลยก “วาระสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เน้นให้คนแก่ มีงานทำ มีเงินออม สุขภาพดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 

noawarat

November 3, 2020

ผู้สูงอายุ อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ยามฝนตก

หลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อากาศที่แปรปรวนนอกจากจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้ว ยังอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม

noawarat

October 21, 2020
1 2 3 22