สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์

สภาพัฒน์ฯคาด อีก20ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนการพึ่งพิงมากกว่าครึ่งของวัยแรงงาน ขณะที่รัฐบาลยก “วาระสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เน้นให้คนแก่ มีงานทำ มีเงินออม สุขภาพดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 

noawarat

November 3, 2020

ผู้สูงอายุ อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ยามฝนตก

หลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อากาศที่แปรปรวนนอกจากจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้ว ยังอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม

noawarat

October 21, 2020

เปิดโมเดล สิงคโปร์-ออสเตรเลีย เน้นผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกือบทุกประเทศได้ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ มีบางประเทศที่นอกจากจะดูแลองค์รวมแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤติ

noawarat

October 12, 2020

เวทีเสวนาวิชาการปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต

มส.ผส.ผนึก วช.และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต” พร้อมเปิดงานวิจัยทิศทางและนโยบายปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย พบข้อมูลประชากรวัยทำงานที่มีหลักประกันส่วนเพิ่มเติมจากบำนาญหรือเบี้ยยังชีพยังครอบคลุมไม่มากเพียง 38.82 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

noawarat

October 7, 2020

สำรวจระบบบำนาญในไทย ก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

“บำนาญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้จ่ายในยามเกษียณ โดยระบบบำนาญที่ดีควรที่จะต้องให้ผลประโยชน์ที่เพียงพอต่อการครองชีพ อยู่ในความสามารถที่บุคคลและสังคมจะจ่ายได้ เป็นระบบที่มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง และที่สำคัญ คือ เรื่องของการให้ความครอบคลุมต่อกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ

noawarat

October 4, 2020

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้ ชี้ ปัญหาจากคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุคลาดเคลื่อน เพราะ คนไทยอายุยืนขึ้น 

noawarat

October 3, 2020

แนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุไทย

มูลนิธิสถาบันการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง นโยบายและการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยในเวทีเสวนาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุไทยที่น่าสนใจหลากหลายข้อ

noawarat

October 3, 2020

เผย สถิติผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลำพังมากขึ้น แนะแนวทาง “สูงวัยในที่เดิม” เน้น ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับทุกคน

อัตราการสูงวัยของประชากรไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการลดลงของการเกิดและการตายของคนไทย แต่ทว่าหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตอย่างที่อยู่อาศัยยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยทั้งในแง่ ความเพียงพอ คุณภาพ และความเหมาะสม

noawarat

October 1, 2020

ถอดบทเรียนช่วงวิกฤต…สู่การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

1 ตุลาคมของทุกปี คือวันผู้สูงอายุสากล  ในรอบปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายนานาประเทศต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดหากมีการติดเชื้อ

noawarat

September 30, 2020
1 2 3 4 5 23