เปรียบ ระบบบำเหน็จบำนาญในไทย เป็น “ปิ่นโต”

9.7 ล้านคน  คือจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2563  ใช้งบประมาณ 76,280 ล้านบาท   โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

noawarat

December 24, 2021

มส.ผส.จัดเวที สูงวัยในที่เดิมเห็นพ้องให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในบ้าน-ชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้

โดยรัฐต้องสนับสนุนที่อยู่อาศัย-การซ่อมแซม-จัดบริการด้านอื่น ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เผย สถิติ คนชรามีความไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู่สูงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เสนอตั้ง ครม.แผนผู้สูงอายุ กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม

noawarat

October 20, 2021

นักวิชาการ เบรกแนวคิดปรับเบี้ยยังชีพคนชรา จากสวัสดิการของรัฐเป็นระบบสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสาธารณะ“เช็กอาการ X-Ray เบี้ยยังชีพ สู่บำนาญแห่งชาติ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชียวชาญด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ,นายนิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

noawarat

October 11, 2021

เปิดข้อมูลผู้สูงอายุอ่วมผลกระทบโควิดเสี่ยงสูง-เข้าไม่ถึงแอพฯช่วยเหลือจากรัฐบาล

นักวิชาการเตือนไทยรับมือสึนามึสังคมสูงอายุ ชี้ปี 65 ไทยเข้าสู่สังคมผู้สงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากร 60 ปี มากกว่า 20 %

noawarat

October 9, 2021

เช็ครายรับผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 9.7 ล้านคน เผยปี 63 มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 3.2 หมื่นราย

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินั้น พบว่าในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกสะสม 2,396,543 คน โดยสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวน 81,243 คน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาตินี้จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผ่านการออมเพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนวัยทำงาน

noawarat

September 15, 2021

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในตำบล

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย เผย ผลงาน จัดระบบดูแลผู้สูงอายุในตำบล ทำผู้สูงอายุภาวะพิงพิง ได้รับการดูแลกว่า 2 แสนราย เปลี่ยนจากคนติดเตียงเป็นติดบ้าน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

noawarat

September 9, 2021

เปิด 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ใช้วิกฤตโควิด19 เป็นบทเรียนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในอนาคต

ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจะพบว่าการเข้าถึงบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในหลายแง่มุม ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเดิมที่มีมาแล้วอยู่ก่อนหน้านี้

noawarat

September 4, 2021

พลังอาสาบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นบทบาทของอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ต่างจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.) ซึ่งต่างมีส่วนอย่างสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต ทั้งในรูปแบบของการสอบถามสุขภาวะทางใจ และการนำอาหารไปแจกจ่ายให้ที่บ้านหรือชุมชนใกล้บ้านของผู้สูงอายุ

noawarat

September 4, 2021

เปิดมาตรการช่วยเหลือทางสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

เรียกได้ว่าในช่วงวิกฤติโควิดนี้ทำให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ไปที่บ้านถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น  แม้จะเป็นเพียงโครงการนำร่อง แต่ก็มีส่วนช่วยลดปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ของผู้สูงอายุที่มักมีโรคประจำตัว และต้องได้รับยาเป็นประจำในช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์

noawarat

September 4, 2021
1 2 3 4 5 32