สำรวจระบบบำนาญในไทย ก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

“บำนาญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้จ่ายในยามเกษียณ โดยระบบบำนาญที่ดีควรที่จะต้องให้ผลประโยชน์ที่เพียงพอต่อการครองชีพ อยู่ในความสามารถที่บุคคลและสังคมจะจ่ายได้ เป็นระบบที่มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง และที่สำคัญ คือ เรื่องของการให้ความครอบคลุมต่อกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ

noawarat

October 4, 2020

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ไม่ถังแตก โอนเบี้ยยังชีพคนชราภายใน 22 กย.นี้ ชี้ ปัญหาจากคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุคลาดเคลื่อน เพราะ คนไทยอายุยืนขึ้น 

noawarat

October 3, 2020

ถอดบทเรียนช่วงวิกฤต…สู่การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

1 ตุลาคมของทุกปี คือวันผู้สูงอายุสากล  ในรอบปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายนานาประเทศต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดหากมีการติดเชื้อ

noawarat

September 30, 2020

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่โรงแรมแมนดาริน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จัดเวทีอภิปราย “การดูแลผู้สูงอายุสูงอายุในช่วงวิกฤต…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล  พร้อมกับนำเสนอบทเรียนจากไทยและต่างประเทศในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤต

noawarat

September 29, 2020

ถอดบทเรียนโควิด-19 พบ “ผู้สูงอายุ” ขาดคนดูแล-รายได้ลดมากขึ้น

“โควิด-19” ถือเป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ การเกิดขึ้นของเชื้อโรคนี้ ทำให้ทั่วโลกไม่สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่างผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนึ้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จึงจัดเวทีอภิปรายวันผู้สูงอายุสากล “การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” ในวันอังคารที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้

noawarat

September 28, 2020

เปิดโรดแมป์ ย่างก้าว สู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ปี 2564 ทำอย่างไรให้การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ 2564 โดยปี 2564 จะเป็นปีที่ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของผู้สูงอายุไทย ในปี 2563 ประชากรไทยทั้งหมดมี 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน หรือ คิดเป็น 16.73 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนของผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน เป็นหญิง 4.9 ล้านคน ชาย 6.2 ล้านคน อายุคาดเฉลี่ย 75 ปี 

noawarat

September 27, 2020

ข่าวดี! กรมบัญชีกลาง เผย เบี้ยคนชราเข้าบัญชีแล้ว

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แล้ว 

noawarat

September 19, 2020

เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ

เวทีเสวนา “โควิด-19 : ผลกระทบต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ” เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ พบ 4 ผลกระทบของการปรับตัวของลูกจ้างในการเปลี่ยนงาน พร้อมชูข้อเสนอ 3 ส่วน ฝึกอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน ส่งเสริมการออม และให้ทำประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) 

noawarat

August 31, 2020

เปิดเวทีเสวนาหาแนวทางการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากพิษโควิด-19

หน่วยงานที่ทำงานด้านผู้สูงอายุหลากหลายองค์กรเปิดเวทีเสวนาหาแนวทางการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากพิษโควิด-19 ขณะที่หลากนักวิชาการร่วมระดมความเห็นเสนอแนะหน่วยงานรัฐและเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดข้อมูลงานวิจัยพบแรงงานสูงอายุเป็นกลุ่มแรกที่ถูกเลือกให้พักงานในธุรกิจประเภทงานบริการ ชี้พิษโควิดยังกระทบแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม

noawarat

August 22, 2020
1 4 5 6 7 8 15